مشتریان ما

بیمارستان تخصصی پیوند اعضاء ابوعلی سینا

Pineapple

بنیاد بزرگترین مجموعه بین المللی خیریه آموزشی پژوهشی درمانی پیوند اعضا ابوعلی سینا در جنوب کشور در شهر جدید صدرا واقع در 20 کیلومتری غرب شهر شیراز که در سایه لطف الهی و صرف هزینه های سنگین، با مشارکت مادی و معنوی جمع کثیری از خیرین نوعدوست نیکوکار و گروهی از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هم اکنون شاهد دستاوردهای ماندگار عام المنفعه ای در گستره ای بوسعت یکصد هکتار زمین واگذاری شرکت عمران شهر صدرا که بموجب این اتفاقات خیر ،‌پیشرفته ترین مرکز خیریه آموزشی،پژوهشی پیوند اعضا بوعلی سینا راه اندازی گردید .

طراحی و توسعه سُها سیستم