مشتریان ما

شهرداری شهر شیراز

Pineapple

شهرداری شیراز سازمان غیردولتی است که مسئولیت اداره شهر شیراز را برعهده دارد. بالاترین مقام اجرایی این سازمان شهردار است که توسطشورای شهر شیراز انتخاب می‌گردد. شهر شیراز به 11 منطقه تقسیم و برای هر منطقه یک شهردار منطقه، منتصب شده‌است. هم‌اکنون حیدر اسکندرپور شهردار شیراز می‌باشد.

طراحی و توسعه سُها سیستم