مشتریان ما

شهرداری بندر بوشهر

Pineapple

شهرداری بندر بوشهر سازمانی است که مسئولیت اداره بندر بوشهر را برعهده دارد. بالاترین مقام اجرایی این سازمان شهردار است که توسطشورای بندر بوشهر انتخاب می‌گردد.

طراحی و توسعه سُها سیستم