مشتریان ما

بیمارستان اردیبهشت شیراز

Pineapple

بیمارستان اردی بهشت

                                                                                                                                                                                                                            

بيمارستان اردي بهشت با همكاري و مشاركت اساتيد و متخصصين برجسته علوم پزشكي شيراز در مساحتي در حدود 22000 متر مربع و 10000 متر مربع زير بنا و با ظرفيت 100 تخت خواب ساخته و در مردادماه سال 1382 مورد بهره برداري قرار گرفت.

اين بيمارستان در محيطي زيبا و مصفا در بلوار چمران شهر شيراز ساخته گرديده است.

طراحی و توسعه سُها سیستم