مشتریان ما

پژوهشگاه هوا و فضا

Pineapple

این واحد پژوهشی در سال ۱۳۶۵ با هدف تأمین بخشی از نیازهای فنی و مهندسی مراکز صنعتی کشور و ارائه خدمات به این بخش‌ها در شیراز تأسیس شده است. سپس در سال ۱۳۹۰ به پژوهشگاه فضایی ایران منتقل و به پژوهشکده ارتقاء یافته است و با عنوان پژوهشکده مکانیک عهده دار انجام بخش‌هایی از مأموریت‌های پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه‌های مختلف است.

طراحی و توسعه سُها سیستم