مشتریان ما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صدرا

Pineapple

ز افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی می توان به مواردی چون کسب عنوان سومین دانشگاه جهان از نظر تعداد دانشجو، بزرگترین دانشگاه حضوری جهان، صرفه جویی ارزی برای کشور، بومی کردن نیروهای تخصصی، پرورش نیروهای سرآمد متخصص و علمی و دیگر موارد اشاره نمود.

طراحی و توسعه سُها سیستم