خدمات پس ازفروش

تجهیزات صنعتی

Pineapple

پس از انتخاب یک کالای خوب، بیشترین دغدغه مشتریان، خدمات پس از فروش یا همان نگهداری وپشتیبانی است. فیض تجهیز خدمات پشتیبانی رابعنوان یکی ازمراحل اصلی چرخه حیات کالا و پل ارتباطی پایدار بامشتریانش میداند.

خلاصه ای از خدمات فیض تجهیز:

طراحی و توسعه سُها سیستم